W zeszły czwartek 12.12.19 r. Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat zwrotu konsumentowi kosztów, w przypadku wcześniejszego spłacenia zaciągniętego kredytu i tak, na zadane pytanie: 

 

Czy prowizja za udzielenie kredytu konsumenckiego jest kosztem dotyczącym całego okresu obowiązywania umowy, który w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie ulega obniżeniu na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) o okres, o który skrócono czas obowiązywania umowy, czy też kosztem, który nie dotyczy okresu obowiązywania umowy?​

 

Sąd Najwyższy  uchwałą w sprawie III CZP 45/19 stwierdził:
 

Przewidziane w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (jedn. tekst: Dz.U. 2019 r., poz. 1083) uprawnienie konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego spłaty w całości przed terminem określonym w umowie obejmuje także prowizję za udzielenie kredytu.

 

 

Regulacje te rozumieć w ten sposób, że w sytuacji gdy konsument wcześniej spłaci kredyt konsumencki następuje proporcjonalne obniżenie wszystkich kosztów związanych z kredytem, niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę oraz niezależnie od charakteru tych kosztów. 

 


Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim dotyczące poruszanego problemu: 

 

 • art. 5 pkt 6 całkowity koszt kredytu - wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku
  z umową o kredyt, w szczególności: a) odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz b) koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu
  - z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta;
 • art. 48. Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.
 • art. 49 ust. 1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.
  2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 
 
 
 

W zeszły czwartek 12.12.19 r. Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat zwrotu konsumentowi kosztów, w przypadku wcześniejszego spłacenia zaciągniętego kredytu i tak, na zadane pytanie: 

 

Czy prowizja za udzielenie kredytu konsumenckiego jest kosztem dotyczącym całego okresu obowiązywania umowy, który w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie ulega obniżeniu na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) o okres, o który skrócono czas obowiązywania umowy, czy też kosztem, który nie dotyczy okresu obowiązywania umowy?​

 

Sąd Najwyższy  uchwałą w sprawie III CZP 45/19 stwierdził:
 

Przewidziane w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (jedn. tekst: Dz.U. 2019 r., poz. 1083) uprawnienie konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego spłaty w całości przed terminem określonym w umowie obejmuje także prowizję za udzielenie kredytu.

 

 

Regulacje te rozumieć w ten sposób, że w sytuacji gdy konsument wcześniej spłaci kredyt konsumencki następuje proporcjonalne obniżenie wszystkich kosztów związanych z kredytem, niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę oraz niezależnie od charakteru tych kosztów. 

 


Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim dotyczące poruszanego problemu: 

 

 • art. 5 pkt 6 całkowity koszt kredytu - wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku
  z umową o kredyt, w szczególności: a) odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz b) koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu
  - z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta;
 • art. 48. Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.
 • art. 49 ust. 1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.
  2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 
 
 
 

 KANCELARIA ADWOKACKA

_________________

 

adw. Adrianna Randak

Adrianna Randak

adwokat

 

Na co dzień zajmuje się sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi oraz  sprawami szeroko pojętego prawa cywilnego oraz gospodarczego. Jej pasją jest zgłębianie wiedzy na temat prawa
i możliwość jej wykorzystania
w zderzeniu
z rzeczywistymi problemami swoich Klientów. 

 

Jeśli masz pytania napisz:

kancelaria@ar-adwokat.pl

 

16 grudnia 2019
Zwrot kosztów za kredyt spłacony przed czasem. 

  KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT Adrianna Randak

 

 

Copyright 2019 © Adwokat Adrianna Randak