Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych 

 

          W związku z usługami świadczonymi przez  Adwokat Adriannę Randak oraz w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO), ustala się poniższą klauzulę informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych.

§1

 

Administratorem Danych Osobowych jest Adrianna Randak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Adrianna Randak

ul. Z. Słomińskiego 7 lok.90, 00-195 Warszawa, NIP: 892 147 30 16 (dalej: Administrator). Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: kancelaria@ar-adwokat.pl

 

§2

       W jakim celu przetwarzane są Twoje dane osobowe? 

 

  1.  zawierania i wykonania umów zawieranych z Administratorem, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. B  RODO);

  2.  wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych jak m.in. wystawienie faktury czy wykonanie innych obowiązków księgowych i podatkowych (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  3.  ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

  4.  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  5.  w celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów czy konfliktu interesów (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osobowe kategorii szczególnej, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO – kiedy jest niezbędne to do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Dane osobowe o skazaniach, o których mowa w art. 10 RODO, przetwarza się pod nadzorem władzy publicznej, którą w tym przypadku sprawuje Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.

§3

 

Wszelkie informacje osobiste, które przekazujesz Kancelarii są chronione tajemnicą adwokacką i traktowane jako poufne. 

 

Kancelarii mogą zostać przekazane dane osób trzecich – jak biegłych, świadków, stron i pełnomocników, osób kontaktowych, reprezentantów podmiotów i takie dane są w takim wypadku przetwarzane przez Kancelarię.  Przetwarzanie danych osobowych następuje w takim wypadku wyłącznie w celach określonych w §2 w szczególności związanych z prawidłowym świadczeniem usług przez lub na rzecz Administratora.

 

Administrator najczęściej przetwarza dane osób, od których bezpośrednio ich nie pozyskał, w zakresie: imienia, nazwiska, rodzaju ustroju majątkowego panującego w małżeństwie, nazwy działalności gospodarczej, nr PESEL, NIP, REGON, danych kontaktowych jak e-mail, telefon czy adres zamieszkania lub korespondencyjny.

 

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem:

 

a) podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa,

b) instytucji i organów publicznych, stron postępowań, i ich pełnomocników, uczestników postępowań, 

c) podmiotów, z którymi Kancelaria podpisała umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych i podmiotów za pomocą których Kancelaria realizuje cele – jak pracownicy Administratora, osoby z nim współpracujące, czy podmioty  świadczące na rzecz Administratora usługi np. poczta elektroniczna, usługi księgowe czy hostingowe, a także pocztowe. 

 

§4

Informuję, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji usługi prawnej czy wykonania umowy. 

 

§5

Dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi prawnej. Podstawą prawną przekazania danych będzie wówczas jego niezbędność  do wykonania usługi prawnej.

 

§6

 

1. Masz prawo żądania dostępu do danych i otrzymania ich kopii, a także sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

2. Masz również prawo usunięcia danych, chyba że zachodzi przesłanka wyłączająca to prawo określona w art. 17 ust. 3 RODO. 

3. Masz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach kiedy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku wniesienia sprzeciwu dane nie będą już przetwarzane, o ile Administrator nie będzie w stanie wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Niektóre żądania określone w ust. 1-3 powyżej mogą wiązać się z uniemożliwieniem wykonania umowy. Konieczność przestrzegania i zachowania tajemnicy adwokackiej przez Administratora może uniemożliwić wykonanie niektórych żądań określonych w ust. 1-3 powyżej.

Zaprzestanie przetwarzania danych na podstawie skutecznego żądania osoby/podmiotu, której dotyczą, nie wpływa na prawidłowość i legalność przetwarzania danych wcześniej.

§7

 

Osobie której dane są przetwarzane przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§8

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o   przedawnieniu roszczeń, a także przez okres uwzględniający wykonanie prawnych obowiązków ciążących  na Administratorze  oraz  uniknięcie konsekwencji dyscyplinarnych przez Administratora (badanie konfliktu interesów).

§9

 

 W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 2 lit. f) RODO Administrator informuje, że w związku z Twoimi danymi nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie. Dane nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

 

Polityka bezpieczeństwa Cookies

 

        W związku z działalnością strony internetowej www.ar-adwokat.pl (dalej: serwis lub strona internetowa) wprowadza się politykę bezpieczeństwa w zakresie plików cookies, która jest adresowana do użytkowników serwisu i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki użytkownika.

         Administratorem cookies jest Adrianna Randak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Adrianna Randak ul. Z. Słomińskiego 7 lok.90, 00-195 Warszawa

          Pliki cookies to pliki, które są przechowywane w urządzeniach użytkownika podczas przeglądania serwisu internetowego, zapamiętujące i zapisujące dane informatyczne używania podczas przeglądania serwisu internetowego. Pliki cookies pozwalają na m.in. identyfikację urządzenia użytkownika, dzięki czemu serwis internetowy jest dostosowany do preferencji użytkownika.

         Pliki cookies dzielą się na sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Pliki tymczasowe przechowywane są do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Pliki stałe przechowywane są przez określony czas, z zastrzeżeniem iż istnieje możliwość wcześniejszego, ręcznego usunięcia plików z poziomu przeglądarki.

         W przypadku korzystania z serwisu, zostają zbierane automatycznie dane użytkowników serwisu przez m.in. pliki cookies w postaci np. nazwy domeny, systemu operacyjnego czy danych dotyczących przeglądarki internetowej. Dane mogą zostać zapisane na logach serwera przez operatora hostingowego.

          Dane są wykorzystywane w celu optymalizacji serwisu i tworzenia statystyk, czy też dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika.

Korzystanie ze strony internetowej www.kancelaria.adwokacka.waw.pl nie wymaga podania danych osobowych.

         Informuję, iż możliwe jest przeglądanie serwisu bez użycia plików cookies, co wymaga włączenia odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej użytkownika. Zgoda na przechowywanie i dostęp do cookies użytkownik wyraża poprzez ustawienia swojej przeglądarki.

W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka cookies nie odnosi się do innych serwisów internetowych.

Strona www.ar-adwokat.pl szyfrowana jest Certyfikatem SSL, co gwarantuje, że dane przesyłane do i ze strony są szyfrowane i pochodzą z administrowanego serwera.

  

  KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT Adrianna Randak

 

 

Copyright 2019 © Adwokat Adrianna Randak