KANCELARIA ADWOKACKA

_________________

 

adw. Adrianna Randak

14 października 2019

Nowe przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dot. obowiązku Spółek zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych 

Wczoraj (13 października 2019 r.) weszły w życie nowe przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakładające na spółki handlowe (spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a od 1 marca 2020 r, również na proste spółki akcyjne) obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

 

Zgodnie z ww. ustawą przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadanie uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. 

 

Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują:

1) dane identyfikacyjne spółek wymienionych w art. 58 ustawy: a) nazwę (firmę), b) formę organizacyjną, c) siedzibę, d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, e) NIP;

2) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek wymienionych w art. 58 ustawy: a) imię i nazwisko, b) obywatelstwo,
c) państwo zamieszkania, d) numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, e) informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

 

Informacje, o których mowa powyżej należy zgłosić do Rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu ww. spółek do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany.

Spółki, o których mowa powyżej wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie ww. przepisów zgłaszają do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacje o beneficjentach rzeczywistych w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów dot. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, tj. do 13 kwietnia 2020 r.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych wydanym na podstawie art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zgłoszenie należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej, której identyfikator URI jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zgłoszenie jest szyfrowane w sposób automatyczny w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do przyjmowania zgłoszeń. Urzędowe poświadczenie odbioru zgłoszenia jest wydawane za pomocą systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do przyjmowania zgłoszeń, po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym weryfikacji struktury logicznej w zakresie zgodności ze wzorem dokumentu elektronicznego i spójności danych oraz ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru zgłoszenia jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 

  KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT Adrianna Randak

 

 

Copyright 2019 © Adwokat Adrianna Randak