KANCELARIA ADWOKACKA

_________________

 

adw. Adrianna Randak

Blog

29 września 2019

„Adwokat dla przedsiębiorcy” 
czyli zbiór informacji i rad dla przedsiębiorców oraz rola adwokata w procesie zakładania, funkcjonowania a także zakończenia działalności gospodarczej – część 1  

27 września 2019 r. w Ministerstwie przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie dzięki organizatorom Konferencji „Adwokat dla przedsiębiorcy” tj. Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, Sekcji Praktyków Prawa ORA w Warszawie, Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Partnerom wydarzenia: Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców, zgromadziło się grono przedsiębiorców a także adwokatów (swoją drogą również przedsiębiorców) w celu podwyższenia świadomości przedsiębiorców potrzeby konsultowania spraw, dotyczących ich przedsiębiorstw z adwokatami a także wiążących się z tym korzyściami, a ponadto omówienia roli profesjonalnych pełnomocników w procesie zakładania, funkcjonowania i zamknięcia działalności.

Pierwszy Panel Konferencji dotyczył tematu Zakładania działalności gospodarczej. Każdy, kto rozważa rozpoczęcie prowadzenia własnego biznesu staje przed poważnym wyborem – w jakiej formie? Co będzie dla mnie optymalne? Jakie są korzyści? Zagrożenia? Jak powiedział adw. prof. dr hab. Andrzej Szumański „Dla każdego coś odpowiedniego”...

 

Żeby odpowiedzieć sobie na ww. pytania należy przede wszystkim określić:

 

 1. Jak ma wyglądać moje zaangażowanie kapitałowe w biznes?

 

 • mam kapitał, chcę go zainwestować;

 • nie mam kapitału, ale ma go mój przyszły wspólnik.

 

 1. Czy działalność będzie prowadzona przeze mnie, czy zarządzanie chcę komuś powierzyć?

 

 • chcę podejmować wszystkie decyzje sam i mieć wpływ na wszelkie działania przedsiębiorstwa;

 • chcę, żeby decyzje związane z działalnością przedsiębiorstwa podejmował specjalnie powołany do tego organ.

 

 1. Czy zamierzam odpowiadać całym swoim majątkiem, czy dążę do ograniczenia odpowiedzialności?

 

 1. W jakiej wysokości podatek będę ponosił w związku z prowadzeniem wybranej formy działalności? 

 

 • Indywidualna działalność (stawki podatkowe PIT: 5%*, 19%, skala) – brak opodatkowania wypłaty zysku;

 • Spółki osobowe (stawki podatkowe PIT: 5%* 19%, skala) – brak opodatkowania wypłaty zysku;

 • Spółka z o.o. (5%*, 9%*, 19%) – opodatkowanie wypłaty zysku 19 % (tj. podwójne opodatkowanie dochodów sp. z o.o.).

 

* stawka 5% dotyczy działalności  o charakterze innowacyjnym.

* stawka 9% dotyczy małego podatnika lub podatnika rozpoczynającego działalność w przypadku, gdy ich przychody wynoszą do 1 200 000 euro netto.

 

 

Mec. Magdalena Wojciechowska (Sekcja Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radze Adwokackiej w Warszawie) przy rozważaniach dot. wyboru formy wykonywania działalności biorąc pod uwagę kryteria podatkowe opowiedziała się za korzyściami wynikającymi z założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej, wówczas opodatkowanie nie będzie podwójne, a odpowiedzialność za zobowiązania spółki pozostaje ograniczona. Istotną różnicą pomiędzy spółką osobową a spółką z o.o. jest również kwestia obowiązku ponoszenia daniny solidarnościowej, tj. w przypadku spółki osobowej daninę solidarnościową uiszcza się w przypadku osiągnięcia dochodu pow. 1 mln zł, natomiast dywidenda w sp. z o.o. pozostaje poza daniną solidarnościową.

 

Kwestia, która została również poruszona w trakcie spotkania przez mec. Marcelinę Szwed-Ziemichód (Sekcja Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie) to Ulga Podatkowa B+R, która zakłada odliczenie od podstawy opodatkowania 150 % kosztów kwalifikowanych ( tj. m.in. wynagrodzenia z tyt. umów o pracę, o dzieło i zlecenie, wydatki na zakup materiałów i surowców, odpisy amortyzacyjne, zakup ekspertyz, opinii i usług doradczych od wybranych podmiotów)  dla podmiotów, które posiadają status Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz 100 % dla pozostałych podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

 

Odpowiedzi na ww. pytania zbliżą do dokonania wyboru pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą,  spółkami osobowymi (tożsamość wspólnika i zarządcy) a spółkami kapitałowymi (rozdział kapitału od zarządzania, wspólnicy nie prowadzą spraw spółki a powołane w tym celu organy).

 

Jeśli podejmiemy decyzję, w jakiej formie chcemy prowadzić działalność, wówczas należy pamiętać, iż wszelkie umowy związane z prowadzoną przez nas działalnością wiążą się z różnymi konsekwencjami. O konsekwencjach tych warto pomyśleć jeszcze przed ich zaistnieniem i jak to określił w swoim wystąpieniu mec. Mikołaj Pietrzak, Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie - pomoc adwokata w zakresie tworzenia przedsiębiorstwa i jego działalności, należy podzielić na fazę prewencyjną oraz na fazę reakcyjną.

 

Faza prewencyjna, powinna polegać na konsultacji przedsiębiorcy z adwokatem nt. planowanych ścieżek swojego rozwoju, zawieranych umów przed przedsiębiorcę pod kątem nie tylko skutków w sferze prawa cywilnego ale również karnego, karnoskarbowego, opracowania wszelkich polityk wewnętrznych, jak i regulaminów, które powinny obowiązywać w przedsiębiorstwie a także organizowania szkoleń dla pracowników, symulacji wprowadzanych systemów. Faza prewencyjna jest również ściśle związana z przygotowaniem przedsiębiorcy pod kątem przestrzegania przez niego prawa pracy i wprowadzenia niezbędnych zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa w relacji pracodawca – pracownik, pracownik – pracownik. (W następnej części artykułu dot. Konferencji „Adwokat dla przedsiębiorcy” opiszę kwestie wprowadzania polityk antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, które omówione zostały przez mec. Annę Mazurczak (Sekcja Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie)

 

Faza reakcyjna, zawsze powinna być poprzedzona fazą prewencyjną w celu ograniczenia negatywnych skutków zaistniałych sytuacji do minimum, a przede wszystkim w celu zwiększenia świadomości przedsiębiorcy nt. możliwej odpowiedzialności, czy zagrożeń związanych z podejmowanymi działaniami. Jednak jeśli przedsiębiorca znajdzie się w sytuacji, w której konieczna jest szybka i przemyślana reakcja – zawsze powinien skonsultować swoje działania z profesjonalnym doradcą. Jak słusznie podkreślił w swoim wystąpieniu mec. Mikołaj Pietrzak zaangażowanie adwokata w proces tworzenia i działalności przedsiębiorstwa to „inwestycja, na którą przedsiębiorcy mogą sobie pozwolić, by być przygotowanym i móc zapobiegać sytuacjom krytycznym”.

 

W kolejnych częściach omówione zostaną pozostałe zagadnienia poruszone podczas Konferencji "Adwokat dla przedsiębiorcy", m.in. czy przedsiębiorcy potrzebna jest umowa, jak wybrać formę zatrudnienia, jak bronić się przed nieuczciwą konkurencją, mediacja, aspekty prawne prowadzenia firmy rodzinnej, zarząd sukcesyjny, jak dobrze upaść a także kwestie odpowiedzialności związane z niezłożeniem wniosku o upadłość w terminie. 

 

Poruszane powyżej kwestie stanowią jedynie wybiórcze informacje, które w każdym indywidualnym przypadku powinny być przeanalizowane i  dostosowane do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy. 

 

  KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT Adrianna Randak

 

 

Copyright 2019 © Adwokat Adrianna Randak